කිතුනු චින්තකයන්

කිතුනු චින්තකයන්
Photo by Vinicius "amnx" Amano / Unsplash

හැදින්වීම - 01

හැදින්වීම - 02

අන්තියෝකියේ ශුද්ධ වූ ඉග්නේශස් තුමන්

හිප්පෝ හි අගොස්තීනු තුමන්

ශුද්ධ වූ තෝමස් ඇක්වයිනස් තුමන්

ගරු කාල් රාගල් පියතුමා

ගරු බර්නාඩ් ලොනර්ගන් පියතුමා

ගරු පියර් තෙයියා දි ශාර්දන් පියතුමා

රෙනේ ජිරාඩ්

ගරු ආචාර්ය තෝමස් බෙරි පියතුමා

ශුද්ධ වූ ජෝන් හෙන්රි නියුමාන් පියතුමා

16 වන ශුද්ධෝත්තම බෙනඩික් පාප් තුමන්