ගැට මුදන්න වූ අප ස්වාමි දුවට නව දින නුවාණය (මංගල්‍යය සැප්තැම්බර් 19)

ගැට මුදන්න වූ අප ස්වාමි දුවට නව දින නුවාණය (මංගල්‍යය සැප්තැම්බර් 19)
Photo by Mateus Campos Felipe / Unsplash