උපවාසය අප පිළිපදින්නේ ඇයි?

උපවාසය අප පිළිපදින්නේ ඇයි?

උපුටාගැනීමකි