ජේසුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී හෘදයේ ව්‍යුහය

ජේසුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී හෘදයේ ව්‍යුහය

කුරුසිය - උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යාට තිබූ අත්‍යන්ත ආදරය වෙනුවන් සිදු කළ ජීවිත පරිත්‍යාගය
කටු ඔටුන්න - උන්වහන්සේගේ දුක්ප්‍රාප්තියේ දී වින්දා වූ මහත් පීඩාව සහ කටුක වේදනාව
ගිනි දැල්ල - කල මනුෂ්‍යය වර්ගයා වෙනුවෙන් ආදරයෙන් දැවෙන උන්වහන්සේගේ  ශ්‍රී හෘදය
ශ්‍රී වණ කැළල සහ ශ්‍රී ලෙය - හෙල්ලයේ සිදුර සහ අප වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ වැගිරූ ශ්‍රී ලෙය

උපුටාගැනීමකි