අපෝස්තුලුවරුන්ට සිදුවූයේ කුමක්ද?

අපෝස්තුලුවරුන්ට සිදුවූයේ කුමක්ද?

උපුටාගැනීමකි