බයිබලය පමණක් ප්‍රමාණවත් නෑ

බයිබලය පමණක් ප්‍රමාණවත් නෑ
Photo by Aaron Burden / Unsplash

බයිබලයම "ලියැවුණ දේ පමණක්"  ප්‍රමාණවත් නෑ කියල කතෝලිකයන් පිළිගන.ි

මන්ද බයිබලයේ  2 තෙසලෝනික 2.15 හි වාචික සම්ප්‍රදායේ හා ශුද්ධ ලියවිල්ල යන දෙකෙහිම අධිකාරිය තහවුරු කරයි.

"15 එබැවින් සහෝදරයිනි, කට වචනයෙන් හෝ ලිපි මඟින් හෝ අප ඔබට ඉගැන්වූ ඉගැන්වීම් තුළ ස්ථිරව පැවත සිටින්න. ඒවා තරකොට අල්ලා ගන්න."

අපට බයිබලය ලැබුනේ කොහෙන්ද යන්න බයිබලයට පැහැදිලි නොකරයි. බයිබලයේ තිබිය යුතු පොත් මොනවාදැයි බයිබලයම අපට නොකියයි. එය 4 වන සියවසේදී කතෝලික සභාව විසින් තීරණය කරන ලදි.

බයිබලය අර්ථකථනය කළ යුතුය, නමුත් රෙපරමාදු භක්තිකයින්ට එය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව එකඟ විය නොහැක.

ඔවුන්ගේ ආරවුල් විසඳීමට ශුද්ධවූ ලියවිල්ලට පමණක් නොහැකි වීම නිසා ප්‍රොතෙස්තන්ත හා බයිබල් කණ්ඩායම් අතර අසමගිය වර්ධනය වී ඇත.

~ නලින් තෝමස්

FB IMG 1679192340929