කතෝලික පූජකතුමන්ලා ගැන බයිබලයේ සදහන් වෙනවා ද?

කතෝලික පූජකතුමන්ලා ගැන බයිබලයේ සදහන් වෙනවා ද?
Photo by Romain Dancre / Unsplash

කතෝලික පියතුමාව ඉංග්‍රීසියෙන් හදුන්වන්නේ Priest ලෙසය. Priest යන ඉංග්‍රීසි වචනය ව්‍යුත්පන්න වී ඇත්තේ ප්‍රෙස්බුටෙරෝස් හෝ "වැඩිහිටි" යන ග්‍රීක වචනයෙනි.  පූජකයා යන ජර්මානු වචනයේ මූලාරම්භය ඇත්තේ "වැඩිහිටි" යන ග්‍රීක වචනයෙනි. ඒ මුල් කිතුණු සභාවන් අපෝස්තුලුවරුන් විසින් භාර කලේ ඔවුන් පිහිටවූ නව සභාවේ "වැඩිහිටියන්ට"

"ඔව්හු සභාවක් සභාවක් පාසා ඔවුන්ට වැඩිමහල්ලන් පත්කොට, නිරාහාරයෙන් ඉඳ යාච්ඤාකොට, තමුන් අදහාගත් ස්වාමීන්වහන්සේට ඔවුන් භාරදී," - (ක්‍රියා 14:23 [CBS-ROV-1995])

ක්‍රිස්තියානි පල්ලියේ වැඩිමහල්ලා පූජකයෙකු ලෙස සැලකූ බව පැහැදිලිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, Douay-Rheims බයිබලය "presbuteros" පරිවර්තනය කරන්නේ "පූජක" ලෙසයි, (Jas. 5:14, DRV බලන්න).

නව ගිවිසුමේ පූජකවරය අපෝස්තුළුවරුන් (cf. එපීස. 4:11), වැඩිහිටියන් (ගලාති. 5:14), බිෂොප්වරුන් (1 තිමෝති. 3:1), සහ තේවාචාර්‍ය  (1 තිමෝ. 3:8ff) ලෙස හැදින්වේ.

පූජකවරය මුල් සභාවේ අපෝස්තුලුවරුන් , බිෂොප්වරයාගේ සහ වැඩිමහල්ලාගේ ක්‍රියාවක් බව තහවුරු වේ.

~ නලින් තෝමස්