දෙවියන් වහන්සේ මට පිළිතුරු නොදෙන්නේ ඇයි?

දෙවියන් වහන්සේ මට පිළිතුරු නොදෙන්නේ ඇයි?
Photo by David Monje / Unsplash

Translator : Chrishanthi Perera
Editor : Kanthie Wijeyesekera
@ 2017 Our Daily Bread Ministries, All rights reserved.