ජේසු තුමන් භාරතයට වැඩම කලාද?

ජේසු තුමන් භාරතයට වැඩම කලාද?

විසංවාදය වැඩසටහන තුලින් අතිගරු ඔස්වල්ඩ් ගෝමස් හිමිපාණන් වහන්සේ විසින් ජේසු තුමන් භාරතයට වැඩම කලාද? යන පැනය ඇතුළු තවත් කාරණා කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් කලාවූ අණාවරනය.

උපුටා ගැනීම : වර්බුම් නාලිකාව මගින්