මරිය තුමියගේ මාසය වෙනුවෙන් උපදෙස් 8 ක්

මරිය තුමියගේ මාසය වෙනුවෙන් උපදෙස් 8 ක්
  1. මරිය තුමියගේ අනුරුවක් ඔබ ළඟ තබා ගන්න
  2. මරිය තුමිය ගැන සඳහන් වන බයිබල් පාඨ නිතර කියවන්න
  3. ජපමාලය උච්චාරණය කරන්න
  4. මරිය තුමිය වෙනුවෙන් පවත්වන භක්ති අභ්‍යාස වලට සහභාගී වන්න
  5. සක්‍රමේන්තු ලබා ගන්න
  6. දයාවේ සේවාවක නියැලෙන්න
  7. මරිය දයාව පිළිබඳ කියා දෙන්න
  8. මරිය තුමිය පිළිබිඹු වන ත්‍යාගයක් දෙන්න

උපුටාගැනීමකි