ජීවිතය පහසු කරන ක්‍රම 3 ක්

ජීවිතය පහසු කරන ක්‍රම 3 ක්
 1. ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙන්න
  • ක්‍රියාකාරී යාච්ඤා ජීවිතයක් ගත කොට සක්‍රමේන්තු ලබා ගන්න
  • ඔබේ රැකියාව විශිෂ්ට ලෙස කරන්නට උත්සහ කරන්න. එය අන් යට කරන සේවාවකි
  • ජේසුස් වහන්සේ පළමු කොට සලකන්න
  • ඔබේ පවුල සහ සමාජය වෙනුවෙන් කාලය කැප කරන්න
  • ඔබේ ප්‍රමුඛ්තාවයන් අනුව කාලය සැලසුම් කරගන්න
 2. සරලව ජීවත් වන්න
  • ජංගම දුරකථනය, පරිගණකය සහ රූපවාහිනිය සඳහා අඩු කාලයක් ගත කරන්න
  • ඔබ වරප්‍රසාද වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ස්තූති කරන්න
  • අනවශ්‍ය දේ ඔබේ ජීවිතයෙන් බැහැර කරන්න
  • වෙහෙස වී වැඩ කිරීම තුළ ඇති බලය අත්දකින්න
  • ඔබේ වස්තූන් හෝ විනෝදාංශයන් ඔබට බාධාවක් කර නොගන්න
 3. අන් අයට සේවය කරන්න
  • අන් අයට හොඳින් සවන් දෙන්න
  • වටිනා දෙයක් වෙනුවන් සේවය කරන්න
  • ඔබේ කාර්‍යබහුල ජීවිතය අන් අයගේ ඵලදායී බව වෙනුවන් යොදන්නට උත්සහ කරන්න
  • කතාබස් කරන්න, විවාද නොකරන්න
  • ඔබට කරනවාට කැමති දේ ඔබ අන් අයට ද කරන්න
  • ඔබගේ දක්ෂතාවයන් සහ හැකියාවන් අන් අය වෙනුවෙන් යොදන්න
  • අන් අය වෙනුවෙන් යාච්ඤා කරන්න

උපුටාගැනීමකි