අළු යොදා ගන්නේ ඇයි

අළු යොදා ගන්නේ ඇයි

උපුටාගැනීමකි