පූජ්‍ය පඩිවර ජාකෝමේ ගොන්සාල්වෙස් පියතුමන් අතින් ලියැවුණු ඉපැරණි යාඥා කීහිපයක්

පූජ්‍ය පඩිවර ජාකෝමේ ගොන්සාල්වෙස් පියතුමන් අතින් ලියැවුණු  ඉපැරණි  යාඥා කීහිපයක්
Photo by Jonathan Greenaway / Unsplash

පූජ්‍ය පඩිවර ජාකෝමේ ගොන්සාල්වෙස් පියතුමන් ගේ අත් අකුරෙන් රචිත "වන්දනා කර්මස්ථානය"
කෘතියෙන්

FB IMG 1679758000270

පැරණි දේව මාතා ප්‍රාර්ථනාව

FB IMG 1679758002223FB IMG 1679758061153FB IMG 1679758063054

~ ගොන්සාල්වෙස් පියතුමානෝ පිටුව තුලින්